Brooklyn, Baby! -- February 21, 2009


Click to see 01 BQE Ramp.JPG
01 BQE Ramp.JPG
Feb 21 2009
4:42:29 pm
Click to see 02 Not in Kansas.JPG
02 Not in Kansas.JPG
Feb 21 2009
4:40:36 pm
Click to see 03 Jack the Pelican.JPG
03 Jack the Pelican.JPG
Feb 21 2009
4:46:55 pm
Click to see 04 Inside the Pelican.JPG
04 Inside the Pelican.JPG
Feb 21 2009
4:53:16 pm
Click to see 05 Difference in Scale.JPG
05 Difference in Scale.JPG
Feb 21 2009
4:52:17 pm
Click to see 06 Big Bratz.JPG
06 Big Bratz.JPG
Feb 21 2009
4:50:25 pm
Click to see 07 Ann and The Waif.JPG
07 Ann and The Waif.JPG
Feb 21 2009
4:49:18 pm
Click to see 08 Waif Closeup.JPG
08 Waif Closeup.JPG
Feb 21 2009
4:49:46 pm
Click to see 09 Bruce Plays the Ponies.JPG
09 Bruce Plays the Ponies.JPG
Feb 21 2009
4:54:37 pm
Click to see 10 Crazy Stallion.JPG
10 Crazy Stallion.JPG
Feb 21 2009
4:57:30 pm
Click to see 11 Paul and Friend.JPG
11 Paul and Friend.JPG
Feb 21 2009
5:00:06 pm
Click to see 12 Bucket o'Skulls.JPG
12 Bucket o'Skulls.JPG
Feb 21 2009
4:59:09 pm
Click to see 13 Strange Dolls.JPG
13 Strange Dolls.JPG
Feb 21 2009
4:46:23 pm
Click to see 14 Found Art.JPG
14 Found Art.JPG
Feb 21 2009
5:13:45 pm
Click to see 15 Kevins.JPG
15 Kevins.JPG
Feb 21 2009
10:21:48 pm
Click to see 16 A Cheery Hearth.JPG
16 A Cheery Hearth.JPG
Feb 21 2009
7:42:18 pm
Click to see 17 Caroline at Work.JPG
17 Caroline at Work.JPG
Feb 21 2009
7:47:46 pm
Click to see 18 Ann by Candlelight.JPG
18 Ann by Candlelight.JPG
Feb 21 2009
7:44:45 pm
Click to see 19 Chiaroscuro.JPG
19 Chiaroscuro.JPG
Feb 21 2009
10:21:21 pm
Click to see 20 Blurry Memories.JPG
20 Blurry Memories.JPG
Feb 21 2009
10:23:00 pm
Table created by Dickbrain